سبد فلفل

فلفل هانگری

عمق کاشت: 10mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 100-75 روز ، اندازه محصول: 8-6 cm ، بهترین دمای رشد: 35-25 درجه سانتی گراد

فلفل لانچ باکس

عمق کاشت: 10mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، دوره محصول دهی: 100-75 روز ، اندازه محصول: 6-5 cm ، بهترین دمای رشد: 35-25 درجه سانتی گراد

فلفل کاپرینو

عمق کاشت: 10mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، دوره محصول دهی:  110-85 روز ، اندازه محصول: 2/5-2 cm ، بهترین دمای رشد: 35-25 درجه سانتی گراد

فلفل چاین

عمق کاشت: 10mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، دوره محصول دهی:  110-85 روز ، اندازه محصول: 22-20 cm ، بهترین دمای رشد: 35-25 درجه سانتی گراد

فلفل موزی

عمق کاشت: mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی:  درجه سانتی گراد ، دوره محصول دهی:   روز ، اندازه محصول:  cm ، بهترین دمای رشد:  درجه سانتی گراد

فلفل مروارید سیاه

عمق کاشت: mm10 ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، دوره محصول دهی: 110-85  روز ، اندازه محصول: 1-0/5 cm ، بهترین دمای رشد: 35-20 درجه سانتی گراد

فلفل تند

عمق کاشت: mm10 ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، دوره محصول دهی: 110-85  روز ، اندازه محصول: 20-15 cm ، بهترین دمای رشد: 35-20 درجه سانتی گراد

× استعلام قیمت