سبد کاهو

کاهو مارول

عمق کاشت: 5-3 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 20-15 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 6-4 روز ، محصول دهی: 50-40 روز ، بهترین دمای رشد: 25-15 درجه سانتی گراد

کاهو رد سالاد

عمق کاشت: 5-3 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 20-15 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 6-4 روز ، محصول دهی: 50-40 روز ، بهترین دمای رشد: 25-15 درجه سانتی گراد

× استعلام قیمت