سبد سبزیجات خاص

لوبیا زرد

عمق کاشت: 70-50 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-18 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 60-50 روز ، بهترین دمای رشد: 30-20 درجه سانتی گراد

لوبیا بنفش

عمق کاشت: 70-50 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-18 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 60-50 روز ، بهترین دمای رشد: 30-20 درجه سانتی گراد

کلم گل گرافیتی

عمق کاشت: 12-8 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-18 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، محصول دهی: 90-60 روز ، بهترین دمای رشد: 25-15 درجه سانتی گراد

کلم گل رومانسکو

عمق کاشت: 10-5 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-18 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، محصول دهی: 120-90 روز ، بهترین دمای رشد: 25-15 درجه سانتی گراد

کلم کیل اسکارلت

عمق کاشت: 10-8 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 10-5 روز ، محصول دهی: 60-50 روز ، بهترین دمای رشد: 25-15 درجه سانتی گراد

کلم پیچ

عمق کاشت:  mm ، دمای مطلوب جوانه زنی:  درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی:  روز ، محصول دهی:  روز ، بهترین دمای رشد:  درجه سانتی گراد

فیسالیس

عمق کاشت: 5-3 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 15-10 روز ، محصول دهی: 100-80 روز ، بهترین دمای رشد: 30-25 درجه سانتی گراد

شیکوری ایندیگو

عمق کاشت: 10-5 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-20 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 10-5 روز ، محصول دهی: 60-50 روز ، بهترین دمای رشد: 25-15 درجه سانتی گراد

بروکلی بنفش

عمق کاشت: 10-5 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 25-18 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، محصول دهی: 70-50 روز ، بهترین دمای رشد: 15-10 درجه سانتی گراد

بادمجان فینگر

عمق کاشت: 15-10 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 30-25 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 15-10 روز ، محصول دهی: 70-60 روز ، بهترین دمای رشد: 35-25 درجه سانتی گراد

بادمجان بیبی

عمق کاشت: 15-10 mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 30-25 درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی: 15-10 روز ، محصول دهی: 70-60 روز ، بهترین دمای رشد: 35-25 درجه سانتی گراد

بامیه قرمز

عمق کاشت:  mm ، دمای مطلوب جوانه زنی:  درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی:  روز ، محصول دهی:  روز ، بهترین دمای رشد:  درجه سانتی گراد

آرتیشو

عمق کاشت:  mm ، دمای مطلوب جوانه زنی:  درجه سانتی گراد ، طول دوره جوانی زنی:  روز ، محصول دهی:  روز ، بهترین دمای رشد:  درجه سانتی گراد

× استعلام قیمت