گوجه

گوجه گلدن راو

عمق کاشت: 5mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 21-18 درجه سانتی گراد ، محصول دهی:75 روز ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، وزن محصول: 45-25 gr ، بهترین دمای رشد: 30-25 درجه سانتی گراد

گوجه گرین زبرا

عمق کاشت: 5mm ، دمای مطلوب جهت جوانه زنی: 21-18 درجه سانتی گراد ، محصول دهی:75 روز ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، وزن محصول: 150-100 gr ، بهترین دمای رشد: 30-25 درجه سانتی گراد

گوجه سیاه

عمق کاشت: 5mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 21-18 درجه سانتی گراد ، محصول دهی:75 روز ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، وزن محصول: 45-25 gr ، بهترین دمای رشد: 30-25 درجه سانتی گراد

گوجه چری شکلاتی

عمق کاشت: 5mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 21-18 درجه سانتی گراد ، محصول دهی:75 روز ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، وزن محصول: 10-8 gr ، بهترین دمای رشد: 30-20 درجه سانتی گراد

گوجه چروکی پارپل

عمق کاشت: 5mm ، دمای مطلوب جوانه زنی: 21-18 درجه سانتی گراد ، محصول دهی:75 روز ، طول دوره جوانی زنی: 14-7 روز ، وزن محصول: 400-300 gr ، بهترین دمای رشد: 30-25 درجه سانتی گراد

× استعلام قیمت